SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Przedsiębiorstwo wielofirmowe

Przedsiębiorstwo wielofirmowe, to takie, które ma wydzielone jednostki o istotnym stopniu swobody. Zwykle są to oddzielne byty prawne np. spółki z o.o. lub akcyjne. Typowym przykładem mogą być wszelkiego rodzaju holdingi o profilu produkcyjnym lub produkcyjno - handlowym. Wielofirmowość może mieć charakter finansowy lub logistyczny. Typowe sytuacje wymagające wielofirmowości finansowej występują wtedy, gdy np. jedna z jednostek – fabryk, działa w strefie wolnocłowej, gdzie obowiązują odrębne zasady rozliczeń z fiskusem lub jedna z jednostek mieści się za granicą i trzeba dokonywać konsolidacji sprawozdań, albo poszczególne jednostki handlują pomiędzy sobą, a handel kończy się formalnym fakturowaniem. W związku z tym wydaje się, że za kryterium wielofirmowości finansowej, jako jedną z możliwości można uznać sporządzanie dla każdego z zakładów, sprawozdania finansowego zawierającego więcej niż rachunek zysków i strat oraz konieczność odpowiedniego rozłożenia decentralizacji sterowania finansowego. Odrębnym zagadnieniem jest konieczność prezentowania wyników części firmy np. holdingu dla giełdy lub niezbędność prowadzenia sprawozdawczości i rozrachunków wg wymagań UE lub wymagań polskich i zagranicznego właściciela równocześnie.

Wielofirmowość logistyczna występuje w przedsiębiorstwach, gdzie np. istnieje działalność produkcyjna lub dystrybucyjna o tym samym charakterze, często identycznych wyrobów, wg różnych technologii o różnych kosztach wytworzenia w różnych jednostkach produkcyjnych. Przykładem mogą być dwie lub więcej fabryki mebli wytwarzających takie same, nieodróżnialne przez klienta, krzesła. Każda z fabryk pracuje wg odrębnej technologii i ma inne koszty. Wymagania takiego przedsiębiorstwa spełnia system, który pozwala na planowanie dla całego przedsiębiorstwa na poziomie harmonogramu głównego – planu długookresowego i kaskadowe schodzenie z uszczegółowieniem odrębnych harmonogramów głównych dla poszczególnych zakładów. Powinno być możliwe obsługiwanie różnych procesów produkcyjnych, logistycznych i dystrybucyjnych dla poszczególnych jednostek produkcyjnych oraz naliczanie kosztów wyrobów oddzielnie dla każdej z jednostek organizacyjnych, często wytwarzających takie same wyroby. W takim przypadku niezbędne jest obsługiwanie przez oprogramowanie zestawień materiałowych BOM i opisów procesów technologicznych indywidualnie dla każdej jednostki produkcyjnej . Oczywiście, często występuje równocześnie wielofirmowość finansowa i logistyczna

Odsłony: 3095
Przedsiębiorstwo o produktach wielowariantowych i/lub wrażliwych na modę
Przedsiębiorstwo o produktach wielowariantowych ma produkty, które mogą być na różne sposoby wykończone lub wyposażane, np. maszyny robocze i samochody o różnym wyposażeniu – jedna karoseria wyposażona w wiele różnych wersji silnika i skrzyni biegów, tkaniny wykańczane na wiele różnych sposobów lub opakowania ze zróżnicowanymi nadrukami. Warianty i opcje mogą występować na różnych poziomach złożenia wyrobu. Oprogramowanie powinno dysponować opcją tzw. konfiguratora produktu. Produkcja wrażliwa na modę charakteryzuje się ostrymi rygorami czasowymi wprowadzania produktów do produkcji i na rynek oraz krótkim czasem życia takich produktów np. odzież lub popularne kosmetyki.
Odsłony: 2264
Przedsiębiorstwo o produktach wielowariantowych i/lub wrażliwe na modę

Przedsiębiorstwo o produktach wielowariantowych ma produkty, które mogą być na różne sposoby wykończone lub wyposażane, np. maszyny robocze i samochody o różnym wyposażeniu – jedna karoseria wyposażona w wiele różnych wersji silnika i skrzyni biegów, tkaniny wykańczane na wiele różnych sposobów lub opakowania ze zróżnicowanymi nadrukami. Warianty i opcje mogą występować na różnych poziomach złożenia wyrobu. Oprogramowanie powinno dysponować opcją tzw. konfiguratora produktu. Produkcja wrażliwa na modę charakteryzuje się ostrymi rygorami czasowymi wprowadzania produktów do produkcji i na rynek oraz krótkim czasem życia takich produktów np. odzież lub popularne kosmetyki.

Odsłony: 2503
Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Przedsiębiorstwo międzynarodowe charakteryzuje się tym, że prowadzi cześć operacji za granicą przez swe wydzielone jednostki. Wymagania wobec systemu dotyczą wówczas wielojęzyczności tekstów, rozbudowanej wielowalutowości, możliwości prowadzenia rachunkowości wedle różnych standardów i walut. Czasem niezbędne jest prowadzenie równoczesne rachunkowości wg kilku różnych zasad np. zgodnie z polską ustawą o rachunkowości oraz zasadami określonymi przez zagranicznego właściciela lub w jednostce podległej, przez przepisy w kraju jej działania. 

Strategia informatyzacji i wynikające z niej potrzeby w zakresie rozwiązań, jest uzależniona od charakteru operacji międzynarodowych. Często występuje połączenie wymagań dla przedsiębiorstwa międzynarodowego i wielofirmowego. Rozróżniamy przedsiębiorstwa międzynarodowe typu:

  • Eksporter. Konieczna jest obsługa sfery handlowej np. obsługi powiązań z klientami CRM (customer relationship management) i często rozbudowanej logistyki
  • Wielonarodowe mające swe odrębne prawnie jednostki w więcej niż jednym kraju. Zwykle konieczna jest przynajmniej wielofirmowość finansowa
  • Franszyza
Odsłony: 2487
Przedsiębiorstwo jednofirmowe
Przedsiębiorstwo jednofirmowe jest jednostką prawną nie posiadającą podległych jednostek prawnych, niezależnych firm np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.
Odsłony: 2275
Prowizja agentów handlowych
Pozwala na rozliczanie agentów w zależności od zdefiniowanej polityki handlowej firmy.
Odsłony: 2384
Proponowanie pozycji alternatywnych odbiorcom
Proponowanie alternatywnych pozycji pozwala na zwiększenie sprzedaży i utrzymanie dobrego wizerunku w oczach klientów nawet wówczas, gdy przedsiębiorstwo akurat nie posiada w ofercie produktu, który klient chciał kupić, ale ma produkty podobne.
Odsłony: 777
Proponowane zlecenia na uzupełnienie zapasów
Tworzenie proponowanych zleceń na uzupełnienie zapasów pozwala na przewidywanie zapotrzebowań i zarządzanie uzupełnieniami zapasów w poszczególnych magazynach i zakładach sieci logistycznej przedsiębiorstwa.
Odsłony: 2335
Prognozy potrzeb
Na podstawie danych marketingowych i danych z przeszłości dla każdego z zakładów i magazynów tworzona jest prognoza potrzeb. Powstaje w wyniku zastosowania skomplikowanych algorytmów z uwzględnieniem sezonowości i wahań rynku.
Odsłony: 776
Prognozy na podstawie danych z przeszłości
Prognozowanie na podstawie danych z przeszłości jest szczególnie przydatne w przypadku towarów sezonowo sprzedawanych, z krótkim terminem przydatności do spożycia o dużej zmienności popytu. Korzysta się wtedy z danych historycznych z kilku ostatnich lat podlegających złożonej obróbce statystycznej. Ten sposób jest szczególnie przydatny przy stałym popycie o zmienności sezonowej, np. wiele produktów spożywczych. Metoda ta sprawdza się także przy ustabilizowanym popycie.
Odsłony: 2307
Prognozowanie przepływów finansowych
Prognozowanie przepływów finansowych w poszczególnych okresach w przyszłości pozwala na stwierdzenie, czy zapotrzebowanie na gotówkę może być zaspokojone ze środków własnych, czy trzeba sięgnąć po kredyt, czy może skorygować działalność.
Odsłony: 2189
Prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa
Prognozowanie poziomu zapasu bezpieczeństwa jest szczególnie istotne przy określaniu zapotrzebowań w produkcji sezonowej w związku z przewidywanym zbytem.
Odsłony: 2335
Prognozowanie poziomu zapasów
Prognozowanie niezbędnego poziomu zapasów umożliwia przewidywanie stanu potrzebnych zapasów w zależności od przewidywanych i już otrzymanych zamówień klientów. Jest to często określanie poziomu minimalnego w poszczególnych okresach czasu gdy występują zapotrzebowania sezonowe. W bardziej rozbudowanej postaci, obejmującej planowanie i zarządzanie produkcją jest to określenie ilości ATP (Available To Promise) dostępne do rozdysponowania pozwalające na bieżąco określać dostępność dla klienta określonej ilości na określoną datę na podstawie znajomości stanów magazynowych oraz planowanych zleceń produkcyjnych.
Odsłony: 2295
Produkt uboczny w produkcji procesowej
Produkt uboczny jest to zwykle bezwartościowy odpad powstający podczas produkcji, często wymagający sporych wydatków ze względu na konieczność kosztownej utylizacji np. ścieki z galwanizerni lub przepracowane chemikalia. Czasem może być wykorzystywany w dalszych etapach procesu produkcyjnego np. ciepło odpadowe.
Odsłony: 840
Produkt uboczny w produkcji procesowej
Produkt uboczny jest to zwykle bezwartościowy odpad powstający podczas produkcji, często wymagający sporych wydatków ze względu na konieczność kosztownej utylizacji np. ścieki z galwanizerni lub przepracowane chemikalia. Czasem może być wykorzystywany w dalszych etapach procesu produkcyjnego np. ciepło odpadowe.
Odsłony: 762
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T