SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
PLM – cykl życia produktu
PLM (product life management) jest to proces zarządzania całym cyklem życia produktu poczynając od koncepcji wyrobu przez opracowanie konstrukcyjno – technologiczne, produkcję, serwis produktu I jego końcową utylizację. Zwykle zawiera w sobie możliwość utrzymywania aktualności dokumentacji z wszelkimi jej zmianami.
Odsłony: 2605
Platformy sprzętowe
Platforma sprzętowa obejmuje główne typy komputerów i sieci, na których mogą być zainstalowane pakiety oprogramowania.
Odsłony: 2463
Planowanie w okresach planistycznych
Jest powszechnie stosowany w przypadku produkcji o średnim i długim cyklu wytwarzania. Okresy planistyczne nie muszą być sobie równe. Im bliższy jest termin, w którym towar musi być dostępny, tym okres planistyczny krótszy. W typowym przypadku dla planu długookresowego MPS (Master Production Scheduler) o horyzoncie 1,5 - 2 lat okresem planistycznym jest kwartał, dla plan średniookresowego MRP (Manufacturing Resources Planning) horyzontem jest kwartał w podziale na tygodnie, a dla zarządzania operatywnego MES (Manufacturing Execution System) horyzontem jest tydzień z dokładnością do dnia lub zmiany.
Odsłony: 1491
Planowanie uzupełniania zapasów

Uzupełnianie zapasów pozwala na stosowanie dla poszczególnych grup pozycji jednej z rozpowszechnionych technik uzupełniania zapasów i sterowania ich poziomem np. mini – max, punkt zlecania itp.

Odsłony: 2674
Planowanie uzupełniania zapasów
Sposób planowania uzupełniania zapasów w powiązanych podmiotach i w całej sieci.
Odsłony: 2381
Planowanie strategiczne
Zaawansowane wspieranie decyzji biznesowychplanowanie strategiczne pozwala na opracowywanie planów długookresowych i prognoz z wykorzystaniem technik statystycznych oraz metod programowania liniowego, opartych na prognozach i danych historycznych. Jest to często planowanie scenariuszowe.
Odsłony: 767
Planowanie scenariuszowe
Rozszerzone analizy na podstawie danych innych niż księgowe obejmuje planowanie scenariuszowe. Jest to sposób planowania długookresowego w warunkach znacznej niepewności. Horyzont planowania to zwykle klika – kilkanaście lat. Metoda ta pozwala nie tyle na przewidzenie przyszłości, ile na przygotowanie się do niej, przez analizę obecnie występujących trendów i zrozumienie jak na siebie wzajemnie oddziałują. Na tej podstawie sporządza się scenariusze, przedstawiające możliwe przyszłe obrazy świata oraz opisuje się .ścieżki. prowadzące do nich wraz z charakterystycznymi punktami. Wystąpienie takiego punktu - zjawiska lub zdarzenia, będzie wskazówką, mówiącą jaka przyszłość rozwija się przed nami. Na podstawie takich scenariuszy firmy tworzą .awaryjne. plany działania: Co zrobi jeśli zacznie nachodzić taka to a taka przyszłość. Zaletą tego podejścia jest wyeliminowanie zaskoczenia.
Odsłony: 821
Planowanie obciążenia stanowisk równoczesne z naliczaniem MRP
Planowanie obciążenia stanowisk równoczesne z naliczaniem MRP pozwala na oszacowanie, czy realna jest realizacja założonego planu przy uwzględnieniu dostępnych zdolności produkcyjnych wszystkich gniazd roboczych potrzebnych do wykonania tego planu. Ze względu na złożoność i czas obliczeń możliwe jest użycie tej techniki tylko w przypadku prostych wyrobów i przy ustabilizowanej produkcji.
Odsłony: 2561
Planowanie na konkretne daty
Planowanie na konkretne daty jest wskazane w przypadku planowania dystrybucji towarów o krótkim cyklu produkcji, określonych datach ważności lub w przypadku bieżącego uzupełniania zapasów, na przykład w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym itp.
Odsłony: 741
Pełna obsługa rachunkowości zgodna z polskimi przepisami (ustawa o rachunkowości, VAT ...)
Ze względu na dużą zmienność polskiego prawa (zwłaszcza ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych) wyjątkowo trudno spełnić ten wymóg. Autorów oprogramowania zmusza to do nieustannego śledzenia interpretacji kolejnych urzędników z Ministerstwa Finansów i uważnej lektury „Rzeczpospolitej”. Zalecenia są często sprzeczne lub błędne, np. istnieją trzy różne wymogi odnośnie zaokrągleń w różnych dokumentach finansowych, prowadzące często do nieporozumień z urzędami skarbowymi. Część przepisów finansowych jest niejednoznaczna i praktycznie nie nadaje się do algorytmizacji, a co za tym idzie stworzenie przyzwoitego oprogramowania jest wyjątkowo trudne.
Odsłony: 2617
Pegging jednopoziomowy i wielopoziomowy
Pegging jednopoziomowy wskazuje na bezpośrednie pochodzenie zapotrzebowania na pozycje zaplanowane do wytworzenia w danym zleceniu produkcyjnym. Jest to powiązanie na kształt tzw. odwróconej piramidy. Pegging wielopoziomowy pokazuje źródło zapotrzebowania na pozycję zawartą w danym zleceniu produkcyjnym do góry aż do wyrobu gotowego, ewentualnie aż do zlecenia klienta.
Odsłony: 904
PDM – zarządzanie danymi produktów
PDM (product data management) zarządzanie danymi wyrobu jest to system, który zarządza wszystkimi danymi odnoszącymi się do produktów i związanymi z nimi pracami w przedsiębiorstwie. PDM zastępuje oparte na dokumentacji papierowej procesy zarządzania danymi i przechowywania danych bieżących I archiwalnych przez pojedyncze scentralizowane repozytorium danych. Pozwala upoważnionym użytkownikom w całym przedsiębiorstwie na dostęp do aktualizowanej w sposób ciągły informacji o produkcie. Dostawcy PDM kładą nacisk na podobieństwa pomiędzy PDM a metodami pracy grupowej.
Odsłony: 3003
PAAS
PAAS - Platform As A Service - platforma jako usługa. Usługodawca udostępnia całe środowisko pracy
Odsłony: 825
Organizowanie przyjęć i wydań z magazynu
Organizowanie przyjęć i wydań z magazynu do i z określonych lokalizacji wg określonych przez użytkownika zasad (kompletacja, pobieranie z określonej lokalizacji jest istotne zwłaszcza w magazynach wysokiego składowania i dużych magazynach bez automatyzacji wyszukiwania z obsługą ludzką. Pozwala na znaczne zminimalizowanie pracy transportowej poprzez proponowanie marszrut pobrań i wydań.
Odsłony: 2511
Operacje zlecane do kooperacji
Funkcja ta umożliwia obliczenie obciążenia pracą zdolności produkcyjnych kooperanta i uwzględnienie tego w procesie planistycznym. Jest to przydatne szczególnie w sytuacji, gdy przy regularnej współpracy z kooperantem ustala się w dłuższym okresie średnie wykorzystanie jego zdolności produkcyjnych, a z niewielkim wyprzedzeniem podaje się konkretny program dostaw. Jest to rezerwowanie zdolności produkcyjnych kooperanta na nasze potrzeby.
Odsłony: 732
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE   BPSC

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 UNIT4 Teta    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T