SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
S&OP
Planowanie sprzedaży I działalności operacyjnej S&OP (Sales and Operations Planning) jest to formalny proces pozwalający na określenie strategii realizacji celów przedsiębiorstwa. Proces SOP pozwala na znajdowanie rozwiązania kompromisowego pomiędzy żądaniami sprzedawców, specjalistów od marketingu, finansów, działalności operacyjnej i logistyki. Rozwiązaniem jest plan kroczący na okres ok. roku aktualizowany nie rzadziej niż raz na miesiąc. Przedsiębiorstwa stosujące SOP uzyskują przejrzyste i czułe narzędzie usprawniające planowanie i zarządzanie produktami. Pozwala to zmniejszyć poziom nadmiernych zapasów oraz usprawnić działanie przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, uzyskać zmniejszenie kosztów.
Odsłony: 2435
Rozwijanie planu „do tyłu”

Rozwijanie „do tyłu” (od żądanej daty dysponowalności) polega na realizacji w dość grubym uproszczeniu następujących założeń:

Data dostępności produktu dla odbiorcy musi być dotrzymana dla każdego z produktów planowanych do wytworzenia w przewidywanym horyzoncie planistycznym:

  • Nalicza się żądane daty dysponowalności określonej ilości składników korzystając z wykresów Gantt’a (cofanie się o rzeczywisty cykl uzyskania poszczególnych składników)
  • Przy strukturze wielopoziomowej wyrobów operacja jest powtarzana aż do osiągnięcia najniższego poziomu, czyli poziomu surowców i podzespołów z zakupu, komasując ilości niezbędnych składników dla różnych wyrobów z uwzględnieniem dostępnych stanów magazynowych i prac w toku
  • Wytwarzanie powinno się zacząć nie później niż w najpóźniejszej dacie rozpoczęcia, równej dacie najwcześniejszej, naliczonej w ten sposób dla wszystkich wyrobów
  • Korzystając z danych technologicznych, nalicza się dla każdej operacji na konkretnej maszynie lub linii, niezbędny czas do wykonania partii produkcyjnej wyrobów, części lub podzespołów w danej jednostce czasowej planowania,
  • Zapotrzebowanie na czas zajętości maszyn (ewentualnie personelu), naliczone indywidualnie dla każdego wyrobu, jest sumowane dla wszystkich wyrobów przewidzianych do produkcji w rozważanym horyzoncie planistycznym

Opisany sposób postępowania stosowany jest przy planowaniu długo i średniookresowym, oczywiście z zastosowaniem opcji wydłużania partii, zapasów bezpieczeństwa itp.

Odsłony: 2977
Rozwijanie "do przodu"
Rozwijanie „do przodu” pozwala na określenie, na kiedy począwszy od daty rozważanej, zwykle daty bieżącej mogą być wykonane produkty. Określenie tej daty polega na realizacji następujących działań:

Dla każdego z produktów planowanych do wytworzenia w przewidywanym horyzoncie planistycznym, przy pomocy wykresów Gantt’a, nalicza się „do przodu”, rozpoczynając od daty, kiedy chcemy rozpocząć realizację czas dostępności i ilości materiałów z zakupu. Brany jest pod uwagę najdłuższy czas realizacji dostaw. Przy strukturze wielopoziomowej wyrobów posuwając się poziom po poziomie w kierunku złożenia wyrobów z uwzględnieniem cykli produkcyjnych operacja jest powtarzana aż do osiągnięcia wyrobów gotowych. W ten sposób zostaje wyliczona najwcześniejsza data dysponowalności wyrobów.

Korzystając z danych technologicznych nalicza się dla każdej operacji na konkretnej maszynie lub linii niezbędny czas do wykonania wyrobów, części lub podzespołów

Zapotrzebowanie na czas zajętości maszyn (ewentualnie personelu), naliczone indywidualnie dla każdego wyrobu jest sumowane dla wszystkich wyrobów na poszczególnych stanowiskach przewidzianych do produkcji w rozważanym horyzoncie planistycznym

Taki sposób planowania stosowany jest przy planowaniu krótkookresowym – operatywnym (zwykle tydzień z dokładnością do zmiany), oczywiście z zastosowaniem opcji wydłużania partii, zapasów bezpieczeństwa itp. Żądana data rozpoczęcia wytwarzania składników produktu dla odbiorcy nie może być przyśpieszona, zwłaszcza nie można rozpocząć produkcji wczoraj.
Odsłony: 870
Różne ceny i polityki cenowe dla różnych klas odbiorców
Pozwalają na dywersyfikację polityki cenowej stosowanej wobec różnych grup i klas klientów.
Odsłony: 2949
Rozliczenie wsteczne materiałów (back- flushing)
Rozliczenie wsteczne materiałów i zużycia robocizny (back-flushing) oznacza skrajnie uproszczone rozliczanie zużycia materiałów i innych zasobów produkcyjnych, głównie robocizny. Zakłada się, że przekazanie produkcji gotowej jest równoznaczne z normatywnych zużyciem materiału I robocizny. Jest to możliwe przy stałej, wysokiej jakości produkcji.

Rozliczanie automatyczne wykonania poprzednich operacji po raportowaniu ostatniej operacji w centrum roboczym lub linii produkcyjnej na minimalizowanie prac administracyjnych związanych z rozliczaniem robocizny. Zaraportowanie ostatniej lub wskazanej operacji oznacza, że wszystkie poprzednie operacje zostały wykonane w czasach normatywnych. W przypadku dużych odchyleń od normatywów zużycia powinna istnieć możliwość wyłączenia częściowego lub całkowitego rozliczania automatycznego.
Odsłony: 4020
Rozliczenia finansowe z dostawcami
Obsługa rozliczeń z dostawcami w tym nadzorowanie płatności, i odsetek pozwala na płacenie w najpóźniejszym dopuszczalnym terminie, ale jeszcze bez karnych odsetek. Pozwala na zmniejszenie zaangażowania kapitałowego przedsiębiorstwa.
Odsłony: 903
Rozliczanie ubezpieczeń
Automatyczne rozliczanie ubezpieczenia środka trwałego jest istotne, ponieważ stanowi istotny element kosztów. Jednak zawierają ją nieliczne pakiety.
Odsłony: 2991
Rozliczanie różnic kursowych
Rozliczanie różnic kursowych pozwala na szacowanie zysków lub strat, które powstały na skutek zmian kursów podczas realizacji transakcji w różnych walutach w różnych okresach czasu.
Odsłony: 3176
Rozliczanie realizacji produkcji
Wykorzystuje się zwykle rozliczanie wsteczne materiałów i robocizny. Możliwa jest też w przypadku pojawienia się nadmiernej ilości braków możliwość wyłączenia częściowo lub całkowicie rozliczania wstecznego i raportowanie manualnie zużycia materiałów i robocizny.
Odsłony: 902
Rozliczanie realizacji harmonogramów dla produkcji procesowej
Odbywa się ono zwykle uproszczona metodą back-flushing – rozliczania wstecznego z wykorzystaniem konkretnie użytej receptury.
Odsłony: 3123
Rozliczanie rabatów i skont
Jest to złożona operacja, wymagająca znajomości ostatnich interpretacji przepisów. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na pakiety zagraniczne, bowiem polskie przepisy nie dopuszczają pewnych operacji powszechnie dozwolonych zagranicą. W tych pakietach obsługa wymienionych funkcji zwykle musi być napisana od nowa.
Odsłony: 2789
Rozliczanie rabatów i skont zgodnie z polskimi przepisami
Rozliczanie rabatów, skont i upustów zgodnie z polskimi przepisami wymaga ciągłego śledzenia zmian w odpowiednich przepisach. W wielu zagranicznych pakietach zakres możliwości stosowania odliczeń czy upustów jest inny niż dopuszczalny przez polskie prawo. Warto zwrócić uwagę, czy istnieje taka zgodność. Z kolei w niektórych przedsiębiorstwach, np. spożywczych, produkujących towary o szybkiej rotacji, często potrzebne są bardziej wyrafinowane narzędzia do polityki cenowej niż w standardowych pakietach.
Odsłony: 2866
Rozliczanie kosztów koproduktów i produktów ubocznych
Pozwala to na określenie rzeczywistych kosztów produktów użytecznych (produktów i koproduktów) oraz odpadów (produktów ubocznych), do utylizacji których trzeba ponieść dodatkowe koszty.
Odsłony: 3000
Rozliczanie dostaw częściowych. Nadzorowanie harmonogramu dostaw
Rozliczanie dostaw częściowych i nadzorowanie harmonogramu dostaw ma zastosowanie, gdy przedsiębiorstwo prowadzi dostawy cykliczne, powtarzające się, w których trzeba nadzorować komplementację dostaw i wpływ należności.
Odsłony: 2803
Rozliczanie dostaw
Pozwala na prowadzenie rozliczeń i śledzenie płatności oraz ich wiekowanie.
Odsłony: 997
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2  S&T  RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

oracle logo raport   soneta logo  proalpha 2018    SENTE  UNIT4 Teta    anegis logo 2018  SYMFONIAsBiznes CFI SYSTEMY INFORMATYCZNESTREAMSOFT  exact software  ipccORACLE  Sygnity Business Solutions