SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Rachunek kosztów standardowych
Rachunek kosztów standardowych - normatywnych pozwala na planowanie kosztów według cen i stawek stałych w określonych okresach czasu, zwykle rocznych (koszty normatywne) oraz rozliczanie odchyleń od kosztów rzeczywistych. Różnicę miedzy kosztami standardowymi i rzeczywistymi zapisuje się jako zysk lub stratę. Taki rachunek kosztów znajduje zastosowanie przy niskiej inflacji. Rachunek ten może być prowadzony według miejsc powstawania kosztów lub według nośników kosztów przy produkcji na zlecenie.
Odsłony: 3270
Rachunek kosztów - koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów
Rachunek kosztów, koszt rzeczywisty z zastosowaniem stawek kosztów pozwala na wydzielenie kosztów zmiennych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i śledzenie poziomu kosztów działalności w jednostkach o odmiennych warunkach funkcjonowania i innym poziomie zmienności kosztów.
Odsłony: 3070
Rachunek kosztów
Zagadnienia związane z rachunkiem kosztów w przedsiębiorstwach o różnych typach działalności są skomplikowane i ich bliższy opis wykracza poza zakres tego opracowania. Różne jego typy są omówione hasłowo.
Odsłony: 3055
Płace
Naliczanie płac stanowi część zarządzania zasobami ludzkimi - personelem (HR). Systemy płacowe w polskich przedsiębiorstwach cechuje ogromna różnorodność wynikająca głównie z liczby i siły związków zawodowych. Jest bardzo trudne tworzenie nawet sektorowych systemów płacowych. Jedynym wyjściem jest wbudowanie w pakiet szkieletowego systemu płacowego, który następnie będzie adaptowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Systemy płacowe są często oferowane przez wyspecjalizowanych dostawców i mogą być wbudowywane do pakietów oprogramowania. Ze względu na częste i niespodziewanie wprowadzane zmiany przepisów konieczne jest, aby zarządzanie zasobami ludzkimi i płace pochodziły od dostawcy, który jest w stanie zapewnić ciągły serwis tego oprogramowania. System płacowy musi zwykle być modyfikowany, ewentualnie parametryzowany do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.
Odsłony: 3790
Punkt zlecania
Jeżeli zostanie naruszony poziom zapasów określony jako punkt zlecania system wysyła sygnał o konieczności zakupu partii materiału. Określanie punktu zlecania różni się od określania poziomu minimalnego tym, że jest tylko wskazówką dla użytkowników systemu, a nie powoduje automatycznie konieczności uzupełnienia zapasu.
Odsłony: 998
PTP - opłacalne do dostarczenia
PTP – opłacalne do dostarczenia (Profitable To Promise) pozwala na określenie opłacalności dostawy dla klienta (analiza kosztowa I cenowa). Możliwe jest szybkie określenie opłacalności dla indywidualnego zamówienia klienta dzięki zintegrowaniu obsługi procesów łańcucha dostaw SCM (supply chain management) oraz obsługi klientów CRM (customer relationship management) z danymi finansowymi. Umożliwia to lepszą obsługę klientów oraz sprawniejsze szacowanie proponowanych klientom cen.
Odsłony: 2782
PTO produkcja na zlecenia klientów

Produkcja na zlecenie (production to order). Istnieje w wyrobach pewien podstawowy zestaw składników powtarzających się oraz inne składniki – warianty i opcje, dobierane do wyrobu wedle indywidualnych życzeń odbiorców. Mogą pochodzić z przygotowanego uprzednio wykazu. W takiej produkcji pożądany jest tzw. konfigurator produktów, na przykład mebli czy samochodów wyposażanych indywidualnie na taśmach. Potrzeba tego typu obsługi występuje przy produkcji na zlecenia i produkcji masowej.

Odsłony: 2644
Przypisanie obsługi do centrum / maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów
Przypisanie obsługi do centrum / maszyny do naliczania zdolności produkcyjnych i rozliczania kosztów jest istotne w przypadku gniazd wymagających obsługi wieloosobowej np. linie produkcji żarówek, stanowisko montażu końcowego i prób ciężkich silników lub turbin.
Odsłony: 2612
Przypisanie maszyn i pracowników do centrum
W przypadku produkcji wielkoseryjnej lub powtarzalnej ta funkcja pozwala na racjonalizację naliczania i bilansowania obciążeń oraz na ułatwienie w naliczaniu kosztów. Jest to szczególnie istotne przy produkcji zorganizowanej przedmiotowo tj. do takiego ustawienia maszyn i urządzeń w ciągi, aby otrzymywać określone wyroby lub ich grupy.
Odsłony: 2569
Przypisanie magazynu prac w toku do centrum
Wskazuje, gdzie będzie odbierana produkcja danego centrum i umożliwia racjonalizację tworzenia marszrut technologicznych szczególnie przy produkcji na liniach zorganizowanych przedmiotowo.
Odsłony: 910
Przygotowanie planowanych zleceń dla powiązanych między sobą zakładów
Ta funkcja umożliwia tworzenie kaskady harmonogramów głównych. Przykładowy harmonogram kaskadowy wygląda następująco: harmonogram sprzedaży zakładu wyrobów finalnych jest podstawą do tworzenia harmonogramu potrzeb dla tego zakładu, ten z kolei stanowi podstawę dla harmonogramu dostaw dla fabryk lub dostawców podzespołów wyższego rzędu, ten – dla podzespołów niższego rzędu. Umożliwia efektywne zarządzanie siecią logistyczną dostaw. Często tą role przejmuje zaawansowane planowanie i harmonogramowanie APS (advanced planning and scheduling).
Odsłony: 2504
Przetwarzanie w chmurze

Przetwarzanie w chmurzeCloud Computing polega na przeniesieniu całego ciężaru świadczenia usług IT (danych, oprogramowania lub mocy obliczeniowej) na serwer i umożliwienie stałego dostępu poprzez zewnętrzne komputery klienckie. Bezpieczeństwo nie zależy od tego, co stanie się z komputerem klienckim, a szybkość procesów wynika z mocy obliczeniowej serwera. Wystarczy zalogować się z jakiegokolwiek komputera z dostępem do Internetu by zacząć korzystać z Cloud Computing. Oznacza to eliminację konieczności zakupu licencji czy konieczności instalowania i administracji oprogramowaniem.

Typowe modele świadczenia usług cloud computing to:

  • IAAS – Infrastructure as a service - infrastruktura jako usługa. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia infrastruktury informatycznej
  • PAAS -platform as a service - platforma jako usługa. Usługodawca udostępnia całe środowisko pracy
  • SAAS – software as a service - oprogramowanie jako usługa.


Usługodawca udostępnia oprogramowanie, Użytkowane aplikacje są jedynie wynajmowane.

Typy Cloud computing ze względu na korzystanie z danych i dostęp do nich to:

Private Cloud – rozwiązanie korzystające z infrastruktury i zasobów IT klienta. Pozwala na wprowadzenie wewnętrznego procesu rozliczania z wykorzystania zasobów, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej elastyczności i efektywności. To rozwiązanie znajduje zastosowanie głównie jako środowisko do testowania i rozwoju rozwiązań. Dodatkowo Private Cloud umożliwia wprowadzenie i zarządzanie wieloma platformami jednocześnie.

Hybrid Cloud – rozwiązanie przeznaczone dla klientów oczekujących krótkotrwałego pokrycia nadwyżek zapotrzebowania na moc przetwarzania w cyklach operacyjnych. Dotychczas rozwiązywano to zakupując dodatkowe jednostki obliczeniowe i wykorzystując je tylko cyklicznie. Dzięki rozwiązaniu Hybrid Cloud można wykupić moc obliczeniową na zdalnych serwerach tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebna i w wymaganych ilościach.

Public Cloud – działania niektórych klientów pozwalają im na korzystanie z innego modelu dostaw usług IT. Funkcjonując na wielu rynkach jednocześnie ich priorytetem jest natychmiastowe udostępnienie danych klientom na całym świecie. W takim przypadku usługa dostarczana jest w formie ustalonej i zwymiarowanej w aspekcie funkcjonalności i uwarunkowań związanych ze świadczeniem samej usługi. Specyfikacja zasobów i konfiguracja infrastruktury IT jest niewidoczna dla klienta końcowego, często nie jest znana lokalizacja samej usługi. Nie ma to jednak znaczenia, ponieważ o jakości decyduje funkcjonalność i dostępność usługi. Ta oferta jest szczególnie cenna dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Odsłony: 910
Przeszacowanie środków trwałych
Traci na znaczeniu wraz ze spadkiem poziomu inflacji.
Odsłony: 2720
Przekazywanie danych do innych modułów
Przekazywanie danych do innych modułów umożliwia pobieranie danych np. o kosztach pośrednich, w tym stałych w danym okresie i przekazywanie ich do podsystemu rachunku kosztów.
Odsłony: 2703
Przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią dystrybucyjną
Przedsiębiorstwo z rozbudowaną siecią dystrybucyjną jest to przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe lub produkcyjno - handlowe, w którym istotną rolę odgrywa rozbudowany transport i składowanie wyrobów np. w magazynach konsygnacyjnych lub hurtowych. Zwykle koszty i czas transportu oraz koszty składowania odgrywają istotną rolę. Może to być także kooperant jednego lub wielu odbiorców pracujących w systemie JIT (dokładnie na czas). 
Wówczas plan dostaw odbiorcy wchodzi do planu sprzedaży jego dostawcy, a wymagana jest godzinowa punktualność dostaw. Jeżeli nie występują silniejsze i rozbudowane powiązania przedsiębiorstwa z dostawcami, a tylko z odbiorcami, to zwykle wystarcza obsługa sieci dystrybucji DRP (Distributed Resource Planning). Obecnie w coraz szerszym zakresie wchodzą na rynek systemy obsługujące zintegrowany łańcuch dostaw SCM (supply chain management) jest to obsługa przepływu strumienia materiałów od dostawców do odbiorców, często wielopoziomowa, wiążąca wiele przedsiębiorstw relacjami odbiorca - dostawca wraz z zarządzaniem transportem między nimi. Obsługa SCM obejmuje przepływ informacji planistycznych i związanych z przepływem materiałów.
Odsłony: 2816
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2  S&T  RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

oracle logo raport   soneta logo  proalpha 2018    SENTE  UNIT4 Teta    anegis logo 2018  SYMFONIAsBiznes CFI SYSTEMY INFORMATYCZNESTREAMSOFT  exact software  ipccORACLE  Sygnity Business Solutions