vendo erp logo 2019

VENDO.ERP Finanse to narzędzie informatyczne, które wspiera nadzór nad należnościami i zobowiązaniami oraz przepływem środków pieniężnych w przedsiębiorstwie. Automatyzuje podstawowe czynności, optymalizuje przebieg procesów i czuwa nad przestrzeganiem wymogów ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego. Zapewnia bieżący dostęp do aktualnych i rzetelnych danych finansowych przedsiębiorstwa, dzięki czemu pozwala na stałą kontrolę nie tylko elementów kosztowych, ale także innych istotnych z punktu widzenia prowadzonej działalności parametrów.

vendo erp finanse

Automatyzacja

Zautomatyzowanie najprostszych, a zarazem najbardziej powtarzalnych czynności to prosta metoda na odciążenie działów finansowo-księgowych, a jednocześnie sposób na eliminację ewentualnych błędów i opóźnień w płatnościach. Integracja VENDO.ERP z systemami bankowymi zapewnia automatyzację procesu rozliczania należności, pozwala na sprawne monitorowanie należności, tworzenie i wysyłanie wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz prowadzenie szeroko rozumianej windykacji.

Wielowalutowość

System umożliwia prowadzenie księgowości w pełnym zakresie, w tym również księgowości wielowalutowej. Dla firm realizujących rozrachunki w innych walutach zapewnia automatyzację wyliczania różnic kursowych, a dla kont i kas walutowych automatyzuje wycenę wypłat.

Integracja

Gromadzone i przetwarzane dane finansowo-księgowe pochodzić mogą zarówno z dokumentów wprowadzonych bezpośrednio do rejestrów księgowych systemu, jak również z innych powiązanych modułów VENDO.ERP. Integracja modułów powoduje wspólne prowadzenie rozrachunków modułu handlowego i księgowego. Rozliczona przez dział księgowości należność znika z listy należności w module handlowym. Rozliczona w module handlowym płatność jest również rozliczona w księgowości. Zapewnia to spójność danych i pełną aktualną, zweryfikowaną księgowo informację o zadłużeniu.

VENDO.ERP Finanse automatyzuje realizowane w firmie procesy księgowe i umożliwia sprawne definiowanie i opracowywanie niezbędnych raportów i analiz.

  • Automatyczna dekretacja Prawidłowo zdefiniowany w VENDO.ERP plan kont i wzorce księgowań zapewniają duży komfort pracy i pozwalają na automatyczną dekretację większości operacji zrejestrowanych w modułach powiązanych z handlem, magazynem, płatnościami czy produkcją. Podstawą automatycznej dekretacji jest analiza parametrów operacji, rodzaju, pozycji i kontekstu dokumentu.
  • Prezentacja danych Analityczna i syntetyczna prezentacja danych może przybierać formę zestawienia, raportu lub bilansu. Oprócz podstawowego, wymaganego przez ustawodawcę raportu w formie obrotów i sald, system posiada szereg wbudowanych analiz i raportów. Pozwala też na tworzenie własnych zestawień opartych o zapisy księgowe i dane zawarte w systemie magazynowo-handlowym.
  • Wymiary Rozbudowa systemu o dodatkowy moduł Wymiary, zapewnia pełny, wielowymiarowy obraz przychodów i kosztów firmy ułatwiający kontrolę księgowo-zarządczą całego przedsiębiorstwa. Wymiary to szeroko rozumiane ośrodki powstawania przychodów i kosztów. Mogą nimi być: pracownik, zlecenie, projekt, dział czy obiekt. System automatycznie pilnuje rachunkowej prawidłowości rozpisania zapisu księgowego na poszczególne wymiary. Wymiary działają razem z Księgą Rachunkową firmy, ale nie muszą być jej formalno-rachunkowo-podatkową częścią, a jedynie częścią zarządczą.
  • Środki trwałe VENDO.ERP pozwala na prowadzenie ewidencji posiadanych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Umożliwia rejestrację wszelkich zmian w majątku firmy (zakup, sprzedaż, zmiana wartości) oraz generuje plany amortyzacyjne i co miesiąc nalicza amortyzację.

VENDO.ERP Finanse to doskonałe narzędzie do zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Umożliwia integrację wszystkich danych i informacji finansowych dotyczących efektywności procesów realizowanych w firmie. Dla jego prawidłowego funkcjonowania niezbędna jest ścisła współpraca z systemami odpowiadającymi za obsługę pozostałych obszarów działalności, bieżąca wymiana lub współdzielenie informacji i dostęp do aktualnych dokumentów.

Więcej szczegółów https://www.cfi.pl/finanse/