SŁOWNIK ERP

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Begin with Contains Exact termSounds like
Zwrot Definicja
AAS
Infrastructure As A Service - infrastruktura jako usługa. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia infrastruktury informatycznej.
Odsłony: 325
Adresy składowania

Określanie adresów rzędów, kolumn i pojemników lub palet dla konkretnego materiału lub partii materiału pozwala na odwzorowanie rzeczywistej sytuacji w zakresie składowania w przedsiębiorstwie, zwłaszcza w magazynach wysokiego składowania. Jest to szczególnie istotne w przypadku nadzorowania numerów partii lub numerów seryjnych.

Odsłony: 807
Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów
Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów pozwala na łatwą klasyfikację materiałów wykonywaną zgodnie tzw. krzywą Pareto. Pozwala to na podział przynajmniej na trzy klasy, z których każda ma inną częstotliwość inwentaryzacji i dopuszczalne odchylenie stanów. Najczęściej klasyfikacja realizowana jest wg wartości obrotów danego materiału lub ich klasyfikacji na grupy.
Odsłony: 787
Analiza dostawców (solidność, ceny, jakość itp.)
Analiza dostawców na podstawie danych statystycznych i informacji z rynku co do solidności, cen, jakości pozwala na ich racjonalny wybór.
Odsłony: 796
Analiza przepływów finansowych związanych z MRP
Analiza przepływów finansowych związanych z MRP pozwala na zorientowanie się, jakie będą koszty pracy ludzkiej, energii, materiałów i innych czynników koniecznych do zrealizowania planu produkcyjnego w poszczególnych okresach planistycznych..
Odsłony: 831
Analiza rynków zbytu
Analiza rynków zbytu jest niezbędna do prowadzenia analiz oraz prognozowania na przyszłość na podstawie danych z przeszłości.
Odsłony: 761
Analiza solidności dostawców
Zbieranie danych o dostawcach pozwala na ocenę ich solidności i zdolności produkcyjnych.
Odsłony: 795
Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup
Analiza wartościowa sprzedaży wyrobów i ich grup jest niezbędna do prowadzenia analiz oraz prognozowania na przyszłość na podstawie danych z przeszłości.
Odsłony: 839
Analiza wartościowa zakupów
Analiza wartościowa zakupów wg rynków i dostawców oraz innych wybranych cech dostarcza dane analityczne do prowadzenia analiz dostawców, rynków i trendów cenowych.
Odsłony: 844
Analiza WE/WY
Analiza WE/WY obejmuje: kolejkę prac oczekujących, określenie przepustowości, przedstawienia wykonania w kilku ostatnich tygodniach dla poszczególnych centrów roboczych. Jest to zaawansowana technika sterowania średnio i krótkoseryjną produkcją zleceniową w przypadkach jej dużej różnorodności. Na jednym zestawieniu lub ekranie uzyskuje się następujące informacje:
 • kolejka prac czekających na wykonanie (prace zaległe i bieżące)
 • aktualny poziom prac w toku,
 • spływ produkcji liczony w godzinach w ciągu ostatnich kilku tygodni,
 • przepustowość wydziału.

Zakłada się, że bez podjęcia nadzwyczajnych środków, spływ godzin roboczych w najbliższym tygodniu będzie taki sam, jak w poprzednich okresach. Im wyższy poziom prac w toku, tym dłuższy cykl produkcyjny. Im dłuższy cykl, tym droższa produkcja. Zmieniając poziom uruchamianych zleceń, można zmieniać poziom prac w toku, w efekcie skracając lub wydłużając średni cykl produkcyjny, a więc i wielkość kosztów. Interwencja może polegać na przykład na uruchomieniu nowej zmiany roboczej lub zagospodarowaniu wolnych dni, czy też zwiększeniu zdolności produkcyjnej. Można przepchnąć szybciej pewną liczbę zleceń o wyższym priorytecie.
Odsłony: 311
Analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa
Zaawansowane wspieranie decyzji biznesowych , analiza wskaźnikowa działalności przedsiębiorstwa praktycznie nie odbiega od tych, które są stosowane w kontrolingu. Wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa pozwalają na określanie stanu bieżącego przedsiębiorstwa zwykle przy pomocy narzędzi BI (business intelligence).
Odsłony: 747
Analizy wskaźnikowe sytuacji bieżącej przedsiębiorstwa

Pozwalają na określanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, a zwłaszcza rentowności, płynności finansowej oraz zwrotu z inwestycji ROI (Return On Investment). Często dostępne są rozbudowane zestawy wskaźników gotowe do wykorzystania przez użytkowników. Analiza ta stanowi część działań związanych z zarządzaniem efektywnością przedsiębiorstwa. Do realizacji wykorzystuje się zwykle zestawy wskaźników podstawowych KPI (Key Process Indicators).

Odsłony: 791
API – interfejs programowy
Jest ot zestaw procedur, protokołów i narzędzi dla tworzenia oprogramowania aplikacyjnego oraz dla komunikacji z programami z innego systemu. Gwarantuje, że wszystkie programy stosujące API mają podobny interfejs. Wielu dostawców oprogramowania dostarcza API do komunikacji ich systemów z systemem operacyjnym i innymi systemami.
Odsłony: 1001
APS - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

APS (advanced planning and scheduling ) - zaawansowane planowanie i harmonogramowanie jest to technika stosowana przy planowaniu logistyki i produkcji w horyzoncie krótko, średnio i długoterminowym. Nazwa odnosi się do różnych programów komputerowych realizujących zaawansowane algorytmy matematyczne lub logiczne, głównie programowanie liniowe do obsługi optymalizacji lub symulacji, obciążania do skończonej zdolności produkcyjnej, planowania finansowego, zapotrzebowania na zasoby, prognozowania itp. W tych technikach stosuje się równoczesne respektowanie ograniczeń oraz oraz reguł biznesowych aby umożliwić planowanie w czasie rzeczywistym, wspomaganie procesów decyzyjnych, określanie dostępności do rozdysponowania lub możliwości realizacji. APS często generuje i pozwala na ocenę różnorodnych scenariuszy, z których jeden jest wybierany jako plan oficjalny. Pozwala także na obsługę planowania w czasie rzeczywistym oraz obsługę funkcji ATP (available to promise) – dostępne do rozdysponowania i CTP (capable to promise) możliwe do zrealizowania. Podstawowe składowe APS to:

 • Zarządzanie popytem w oparciu o prognozy popytu; możliwość symulacji wielu wariantów
 • Planowanie finansowe
 • Planowanie potrzeb materiałowych z minimalizacją poziomu zapasów w całym łańcuchu dostaw
 • Planowanie produkcji u poszczególnych partnerów w łańcuchu dostaw z uwzględnieniem obciążania dostępnych zdolności produkcyjnych; często zastępuje stosowane do planowania produkcji techniki oparte o:
   -MRP
  - Harmonogramowanie produkcji
  - Zarządzanie dystrybucją
  -Planowanie transportu


APS korzysta z dostępnych, znacznie zwiększonych zdolności obliczeniowych w systemie klient / serwer oraz osiągnięć w rozwoju algorytmów z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Działanie APS można określić następująco:

 • Dane o produktach, zamówieniach i zleceniach zgrupowane w pakiety są ładowane do pamięci operacyjnej serwera. Odnosi się to do produktów wymienionych w planie produkcji (zamówienia klientów i prognozy zbytu). Proces ten wymaga jednorazowo trochę czasu, jednak potem tylko sekund na doładowanie danych o nowych produktach pojawiających się w zmieniającym się planie jako zamówienia lub prognozy.
 • Po uruchomieniu procesu planistycznego w pamięci serwera wykonywane są wszystkie niezbędne operacje do określenia:
  - Zaplanowanych zleceń produkcyjnych do realizacji zleceń klientów po ich nettowaniu o stany magazynowe i prace w toku
  - Cykli produkcyjnych na poszczególnych poziomach produkcji wyliczonych z dokładnych danych o procesach technologicznych
  - Terminów realizacji (planowanego rozpoczęcia i zakończenia) zleceń produkcyjnych i zakupowych przy uwzględnieniu ograniczonych zdolności produkcyjnych, możliwości zakupu oraz możliwości transportowych

Respektowane są zasady, że wszystkie zlecenia: produkcyjne, zakupowe i transportowe są powiązane z konkretnymi zleceniami klientów. Po każdej zmianie planu lub o ile to jest celowe po każdej transakcji zmieniającej dane planistyczne (nowe zlecenie, anulacja, realizacja zlecenia , dostawa itp.) następuje przeplanowanie zleceń produkcyjnych. Ze względu na realizację obliczeń w pamięci serwera czas przetwarzania nie stanowi problemu. Możliwe jest sterowanie obsługą zleceń klientów w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oprócz tego pożytecznym poszerzeniem jest obsługa funkcji zarządzania transportem: planowanie transportu, wykorzystania środków transportu, optymalizacja marszrut, minimalizacja kosztów przewozów itp. W swej rozwiniętej postaci APS może obsługiwać pełne zarządzanie łańcuchem dostaw SCM w powiązanych między sobą przedsiębiorstwach

Odsłony: 570
Architektura klient / serwer
Przy wyborze oprogramowania należy zwrócić uwagę, która z wersji architektury klient – serwer jest dostępna w systemie, a która rzeczywiście będzie przydatna w eksploatacji. Najprostsza wersja umożliwia po prostu zdalną prezentację danych, wzbogacona – wstępne przetwarzanie danych w zdalnej stacji roboczej (zwykle w PC), jeszcze bardziej rozbudowana – formułowanie zapytań i obróbkę odpowiedzi w stacji roboczej. Najbardziej rozbudowana wersja stanowi rozproszoną bazę danych. Ogólnie w sieci komputerowej na której eksploatowane jest oprogramowanie poszczególne zadania powinny być realizowane tam, gdzie mogą być najlepiej obsłużone.
Odsłony: 380
PARTNERZY:
microsoft logo macrologic logo front partner raportu erp 2015 itintegro1simple raport erp2015 log2  bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     sbs 2 logo  unit4 logo front
                                                                           synthelix partner raportu erp 2015       anegis logo front


RAPORT ERP 2017

Stanowi szczegółową analizę trzydziestu pięciu dostępnych na polskim rynku systemów ERP, wykonaną w oparciu o ponad 580 funkcjonalności istotnych z punktu widzenia firmy działającej w Polsce. Zawarte informacje - zweryfikowane przez autora - stanowią cenne narzędzie w procesie wyboru systemu ERP. Zapraszamy do pobrania bezpłatnego egzemplarza.