SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Zaawansowane narzędzia do analiz ekonomiczno finansowych
Zarządzanie i sterowanie finansowe w Polsce jest zwane czasami „kontrolingiem”. Jest to przekrojowa funkcja analityczno-syntetyczna realizowana w ramach zintegrowanego systemu informatycznego. Umożliwia lokalizowanie i monitorowanie odchyleń wielkości rzeczywistych w odniesieniu do wielkości planowanych przy realizacji wyznaczonych celów. Pełna obsługa zarządzania i sterowania finansowego, występuje, gdy w pakiet zostały wbudowane narzędzia rachunku kosztów produkcji, zintegrowanej, lub oddzielnej księgi kosztów (z rozliczeniem kosztów pośrednich), rachunku kosztów produkcji z księgowaniem w księdze głównej. Konieczne jest istnienie narzędzi do sprawozdawczości i analizy finansowej , tworzenie budżetu i prognoz finansowych oraz do codziennego nadzorowania finansów. Czasem analizowane są dodatkowo dane o wydajności, personelu i zaopatrzeniu. Jest to zwykle analiza wskaźnikowa. Dobór wskaźników bywa różny i ulega dość częstym zmianom, typowe to: wskaźniki rekomendowane przez Stowarzyszenie Księgowych, GUS, wskaźniki Du Pont, wskaźniki giełdowe. Często w przypadku współpracy z bankami wskaźniki są narzucane przez bank.

W bardziej wyszukanych rozwiązaniach znajduje się również własna wielowymiarowa baza danych i oprogramowanie OLAP – oprogramowanie do analiz w trybie on line. Jeśli nie ma takich funkcji, to warto sprawdzić, czy jest możliwość łatwego dołączenia któregoś z pakietów oferowanych oddzielnie na rynku oraz czy dostawca posiada wiedzę, jak tego używać. Tego typu bardziej rozbudowane aplikacje, zwykle do analiz finansowych noszą nazwę BI (business intelligence) i mogą pochodzić także od dostawców innych niż pakietu ERP.
Odsłony: 2977
YMS
Yard Management System - zarządzanie przestrzenią składowania,( zespolony z WMS czy jako oddzielny moduł).
Odsłony: 1004
Wystawianie dokumentacji warsztatowej dla produkcji procesowej
Powinno ono być maksymalnie uproszczone i odnosić się raczej do harmonogramu niż zleceń co pozwala na unikanie nadmiaru informacji. W konkretnym przypadku należy sprawdzić, czy proponowany zestaw dokumentacji warsztatowej spełnia wymagania przedsiębiorstwa.
Odsłony: 901
Wystawianie dokumentacji handlowej
Automatyzacja wystawiania dokumentacji handlowej pozwala na oszczędność czasu i nakładu pracy. Dokumentacja spedycyjna i celna, głównie przy eksporcie, wymaga wypełnienia wielu kwestionariuszy, co jest trudne, kłopotliwe i czasochłonne. Zwłaszcza SAD cieszy się złą sławą ze względu na jeszcze jeden, odmienny od wymaganych w dokumentach finansowych – typ zaokrągleń oraz konieczność obsługi aktualnej wersji stawek celnych.
Odsłony: 891
Wyrównywanie obciążeń centrów roboczych
Jest to technika stosowana do planowania krótkookresowego. Celem jest możliwie duże i równomierne wykorzystanie zdolności produkcyjnych poprzez właściwe rozłożenie w czasie terminów realizacji zleceń produkcyjnych, respektując jednak żądane czasy zrealizowania zleceń. Zwykle jednak następuje pewne wydłużenie cyklu wytwarzania.
Odsłony: 3021
Wyniki obciążania stanowisk dla zmiennych okresów planistycznych
Wyniki obciążania stanowisk dla zmiennych okresów planistycznych pozwalają na szybkie zgrubne określanie możliwości realizacji różnych wariantów harmonogramu głównego MPS ze względu na posiadane dostępne zasoby krytyczne, czyli np. „wąskie gardła” na produkcji, dostępność pracowników o specyficznych kwalifikacjach lub zasobów finansowych. Pozwala to na szybkie szacowanie realizowalności konkretnej wersji planu długookresowego MPS (master production scheduler).
Odsłony: 2998
Wymiana elektroniczna informacji z bankami
Wymiana elektroniczna informacji z bankami obejmuje przynajmniej zasięganie informacji o stanach i obrotach na kontach, elektroniczne podpisywanie i przekazywanie zleceń do banków oraz odbieranie wyciągów bankowych zwykle z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.
Odsłony: 880
Wykorzystanie wartości większej z zamówień i prognozy do planowania.
Ten sposób jest szczególnie przydatny przy dużym poziomie niepewności na rynku. Jest to swojego typu „wróżenie z kart”.
Odsłony: 2971
Wykorzystanie tylko zamówień do planowania
Gdy zamówienia są regularne lub realizuje się długookresowe umowy, to do planowania wystarczają jedynie zamówienia. Także należy przyjąć tą opcję, gdy planowanie obejmuje krótki okres czasu, a cykl realizacji zamówień klientów jest bardzo krótki, rzędu kilku dni lub trwałość towarów jest niewielka np. dla świeżej żywności.
Odsłony: 2821
Wykorzystanie tylko prognozy przy planowaniu
Gdy rozważa się wiele wariantów popytu w długim horyzoncie planistycznym to do szacowania realizowalności konkretnej wersji planu użyteczne są tylko prognozy zbytu ponieważ poziom realnych zamówień klientów może być niski.
Odsłony: 922
Wykorzystanie prognozy i zamówień do planowania
Jest to istotne przy planowaniu w średnim horyzoncie planistycznym. Szczególnie przy produkcji na magazyn istotne jest korzystanie z prognoz zbytu i znanych zamówień. Jest to szczególnie istotne dla produkcji towarów wrażliwych na modę lub o dużych wahaniach sezonowych.
Odsłony: 3048
Wykorzystanie danych istniejących w systemach informatycznych
Wykorzystanie danych istniejących obecnie w systemach informatycznych pozwala na uproszczenie, a często także w znacznym stopniu zautomatyzowanie migracji z obecnego oprogramowania do nowego. Często jest to możliwe, off line, po wprowadzeniu modyfikacji w formatach danych. Obniża to koszty wdrożenia.
Odsłony: 3082
Wykorzystanie centrów roboczych
Śledzenie wykorzystania centrów roboczych przez zlecenia produkcyjne jest istotne przy nierównomiernym obłożeniu zdolności produkcyjnych i pozwala na korekty dla ich pełniejszego wykorzystania.
Odsłony: 3025
Wybór technologii zależnie od wielkości partii
W przypadku posiadania maszyn i urządzeń produkcyjnych przeznaczonych do tych samych operacji, ale o różnej wydajności istotne jest właściwe ich wykorzystanie. Wybór technologii zależnie od wielkości partii pozwala na automatyczny wybór procesu technologicznego i niezbędnych urządzeń produkcyjnych. Przykładem może być produkcja drukowanej dokumentacji. Wykonanie 10 sztuk odbędzie się na drukarce komputera, do 500 sztuk na kserografie, do 5000 sztuk w drukarni metodą offsetową, większa ilość na maszynie rotacyjnej.
Odsłony: 3099
Wskaźnik rozliczania wstecznego
Umożliwia analizę zużycia czynników produkcji według normatywów już po zaraportowaniu wykonania produkcji. Zwykle po zaraportowaniu wykonania określonej ilości wyrobów dobrych i odpadów – braków zakłada się, że zużyto normatywną ilość materiałów, robocizny oraz innych czynników produkcji. Pozwala na automatyczne rozliczenie czasu pracy ludzi i maszyn, zużycia materiałów. W przypadkach nadzwyczajnych np. większe niż zwykle zużycie materiałów można interaktywnie wprowadzać dane o ich zużyciu.
Odsłony: 3023
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2  S&T  RAMBASE RAMBASE

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:

 

oracle logo raport   soneta logo  proalpha 2018    SENTE  UNIT4 Teta    anegis logo 2018  SYMFONIAsBiznes CFI SYSTEMY INFORMATYCZNESTREAMSOFT  exact software  ipccORACLE  Sygnity Business Solutions