SŁOWNIK ERP

Szukaj terminów ze słownika
Zaczyna się od Zawiera Dokładne wyrażenieBrzmi jak
Zwrot Definicja
Nadzorowanie realizacji planu sprzedaży
Pozwala na bieżące śledzenie planu sprzedaży we wcześniej zdefiniowanych przekrojach.
Odsłony: 2239
Nadzorowanie zużycia partii materiału
Śledzenie zużycia partii materiałów pozwala na dokładną weryfikację składników, z których powstał wyrób. Jest to często niezbędne np. w przemyśle lotniczym lub przy produkcji ważnych podzespołów z materiałów hutniczych atestowanych. Wiele systemów sterowania jakością zgodnych z ISO 9000 lub GMP (Good Manufacturing Practice w farmacji) jest uwarunkowane istnieniem tej opcji.
Odsłony: 2415
MTO - produkcja na zlecenia

Produkcja na zlecenie MTO (Make To Order) ma miejsce, gdy odbiorca zleca wykonanie partii wyrobów według wystandaryzowanej, uprzednio opracowanej dokumentacji. Te zlecenia mogą być okresowo powtarzalne. Przykładem może być produkcja podzespołów do maszyn i pojazdów wytwarzanych w krótkich i średnich seriach. Może to być produkcja i montaż wyrobów składanych z wielu wariantów i opcji z wykorzystaniem tzw konfiguratora pozwalającego na tworzenie specyfikacji wyrobu z wykorzystaniem wielu wariantów i opcji.

Odsłony: 2269
MRP II

MRP II (Manufacturing Resource Planning) obejmuje zarządzanie wszystkimi zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie działalnością przedsiębiorstwa także w aspekcie finansowym. Jest to poszerzenie MRP. Systemy takie mają oprócz tego zwykle wbudowane moduły planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, zarządzania stanowiskami roboczymi, zarządzania gotówką i wiele innych. Wykorzystują one możliwości współczesnej sieci teleinformatyki, zwłaszcza przetwarzanie danych w sieciach lokalnych i z wykorzystaniem internetu. Umożliwiają wszechstronne i precyzyjne planowanie rzeczowe i finansowe w przedsiębiorstwie produkcyjnym i dystrybucyjnym.

Odsłony: 746
MRP closed loop

MRP closed loop - zamknięta pętla MRP realizuje funkcje MRP oraz dodatkowo funkcje korygowania działalności zależnie od sytuacji bieżącej, biorąc pod uwagę zdolności produkcyjne w poszczególnych okresach czasu oraz stan realizacji prac w stosunku do wartości planowanych. Zarządzanie produkcją opiera się na wykorzystaniu opisów procesów wytwórczych (marszrut technologicznych). Pozwala na sterowanie sekwencjami operacji na stanowiskach i kontrolę realizacji dostaw, umożliwiając reagowanie na zaburzenia w procesie realizacji.

Odsłony: 617
MRP

MRP (Materials Requirement Planning) oznacza planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu BOM (Bill of Materials), informacji o stanach magazynowych, otwartych zleceniach produkcyjnych i zakupowych, stanu zamówień w toku oraz długookresowego planu produkcji MPS (Master Production Scheduling). Standard MRP uważany jest obecnie za główną metodę określania obowiązujących terminów wykonania zamówień i zleceń z uwzględnieniem cykli produkcyjnych. Umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnianiem. W przedsiębiorstwie zarządzanym zgodnie z zasadami szczupłego zarządzania (Lean Management) często planowanie ogólne długo i średnioterminowe oraz planowanie potrzeb materiałowych, zwłaszcza zaopatrzenia odbywa się wg zasad MRP, natomiast zarządzanie operatywne krótkookresowe odbywa się wg zasad JIT (just in time).- dokładnie na czas.

Odsłony: 2179
MPS – Harmonogram główny produkcji
MPS (master production schedule) jest to zbiór danych planistycznych, który z kolei steruje obsługą planowania zapotrzebowania materiałowego MRP. Pokazuje co przedsiębiorstwo zamierza wykonać. Informacje te są wyrażone w specyficznie skonfigurowanych danych, ilościach i datach.
Odsłony: 4154
Możliwość wprowadzania do harmonogramu części zamiennych
Możliwość wprowadzania do harmonogramu części zamiennych jest przydatna w przypadku konieczności wprowadzania do harmonogramu elementów z niższych poziomów struktury produktu. Są to czynności, które bardzo komplikują proces planistyczny. Ta funkcja pozwala na większą elastyczność planowania np. dla części zamiennych lub podzespołów do produkcji własnej lub dla serwisu.
Odsłony: 2403
Możliwość jednoczesnego stosowania wielu modeli kosztowych
Jest to ważna funkcja jeśli jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa działają według odmiennych zasad, np. jest wydział produkcji ciągłej, seryjna produkcji półproduktów i konfekcjonowanie.
Odsłony: 2495
Modyfikacje oprogramowania przez nabywcę oprogramowania
Oprogramowanie może umożliwiać udoskonalanie pakietu i wprowadzanie zmian poprzez modyfikacje programu i struktur danych przy wykorzystaniu uproszczonych technik programistycznych typu CASE lub języków 4L oraz pisanie i inkorporację własnych programów do modułu pakietu. Wbudowanie mechanizmu sterowania przepływem prac usprawnia przebieg prac nad modyfikacją. Niesie to jednak za sobą niebezpieczeństwo wprowadzenia do oprogramowania zmian nie do końca sprawdzonych. Zwykle takie zmiany, jeżeli nie są autoryzowane przez dostawcę, powodują utratę gwarancji i brak dalszej obsługi oprogramowania. Mogą także wystąpić problemy przy przejściu do nowych wersji oprogramowania, jest to kłopotliwe, a na pewno pociąga to za sobą znaczne koszty. Generalnie zaleca się wykorzystanie standardowe możliwości pakietu oprogramowania i ograniczanie zmian do minimum.
Odsłony: 2610
Modyfikacja planu metodą zmian netto
Ta funkcja pozwala na wprowadzenie zmian do planu. Zostają przeliczone jedynie efekty tychże zmian, a nie cały plan od początku i w całości. Przyspiesza to proces planistyczny.

Modyfikacja wsadowa planu netto polega na tym, że wszystkie zmiany są przetwarzane jednocześnie, on line – każda zmiana przetwarzana jest wtedy, gdy się pojawi. Modyfikacja on Line może to spowodować blokadę systemu w przypadku dużej liczby zmian.
Odsłony: 2569
Modyfikacja planu metodą ciągłą
Ta metoda oznacza zmianę stanu systemu planistycznego po każdej transakcji, np. wydania z magazynu, wprowadzenia zlecenia, itd. Wprowadzane są zmiany w zleceniach otwartych i planowanych. Można stosować ten system w przypadku stabilnej produkcji z niewielką liczbą zleceń.
Odsłony: 2494
Modelowanie procesów gospodarczych
Modelowanie procesów gospodarczych pozwala na ułatwienie i przyśpieszenie prac analitycznych i projektowych niezbędnych do przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemu informatycznego. Szczególnie istotną jest możliwość posługiwania się tzw. modelami referencyjnymi. Są to gotowe przykłady rozwiązań organizacyjnych i związanych z nimi parametrów systemu informatycznego. W zaawansowanej postaci po skonfigurowaniu procedur obsługujących potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa można wygenerować automatycznie zestawy menu, ekranów i wydruków niezbędnych do obsługi poszczególnych procesów na konkretnych stanowiskach pracy. W praktyce coraz częściej stosowane są narzędzia do zarządzania procesami gospodarczyni BPM (Business Process Management).
Odsłony: 2544
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Ze względu na obowiązkowy zakres stosowania MSR, informacja, czy aplikacja umożliwia prowadzenie rachunkowości zgodnie z MSR jest istotna i powinna być gwarantowana przez dostawcę oprogramowania.
Odsłony: 2600
MES
Manufacturing Execution System – MES, system zarządzania produkcją): System komunikacji i informowania obszaru produkcji. Zawiera funkcje takie jak alokacja oraz status zasobów, harmonogramowanie operacyjne/szczegółowe, rozdysponowywanie składników produkcji, kontrola dokumentów, zbieranie i pozyskiwanie danych, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie jakością, zarządzanie procesem, zarządzanie utrzymaniem ruchu, śledzenie zmian oraz pochodzenia produktu, analiza wyników. Może dostarczać informacje zwrotne z obszaru produkcji w czasie rzeczywistym. Łączy się i uzupełnia z systemami ERP.
Odsłony: 1633
PARTNERZY:
microsoft logo   mindbox simple raport erp2015 log2ORACLE -  pratner RAPORTU ERP 2020   bpsc logo front

PARTNERZY TECHNOLOGICZNI:
oracle logo raport   soneta logo     proalpha 2018    SENTE
 TETA UNIT4 BUSINESS    anegis logo 2018     sage logo 2018      sbs 2 logo

 CFI SYSTEMY INFORMATYCZNE    Softmaks.pl   STREAMSOFT  S&T