rambase erp 2021Handel i Usługi
sprzedaż, zakupy, magazyn, zamówienia, transakcje, sklep www
 
Sprzedaż - Dokumenty sprzedaży, faktury i paragony
Moduł umożliwia generowanie wszelkich dokumentów sprzedaży wraz z raportowaniem wyników. W prosty sposób można utworzyć również faktury walutowe, obcojęzyczne, korekty, duplikaty i inne nie- zbędne dokumenty. Wykorzystanie technologii „Przeciągnij i Upuść” pozwala w łatwy sposób przenosić pozycje pomiędzy wybranymi doku- mentami. Można m.in. stworzyć fakturę z wybranych paragonów. Przy generowaniu dokumentu sprzedaży jest do dyspozycji kalkulator pomocny przy wyliczaniu marży lub zysku dla danej pozycji.

Zakupy - Dokumenty zakupu, towary i koszty
Podobnie jak dokumenty sprzedaży tworzone są faktury zakupowe, w tym również w walutach obcych. W parametrach określane są maski i powią- zania pomiędzy dokumentami. Można automatycznie wygenerować fakturę np. z zamówień do dostawców. Funkcjonalność systemu pozwala na pełne rozliczanie towarów złożonych (funkcjonalność ta może być przy- datna przy rozliczaniu produkcji), jak i na przypisanie każdego dokumentu zakupu do Rejestru Sekretariatu (pisma przychodzące).

Magazyny - Dokumenty magazynowe, przychody i rozchody
Dokumenty mogą być generowane automatycznie lub ręcznie w powią- zaniu z innymi dokumentami. Można definiować dowolny rodzaj doku- mentów magazynowych dla jednego lub wielu magazynów. Dokumenty magazynowe automatycznie aktualizują stany towarów, wyrobów lub ma- teriałów. Partie towarów na magazynach tworzone są na podstawie ceny zakupu, a obsługa magazynu odbywa się metodą FIFO. W prosty sposób można wykonać inwentaryzację stanów na magazynach.
 
Zamówienia - Obsługa zamówień i ofert
Obszar funkcjonalny przeznaczony do tworzenia zamówień. Wspiera procesy związane z generowaniem zamówień zarówno dla odbiorców jak i dostawców. Możliwa jest weryfikacja dostępności towarów dla danego zamówienia oraz można wstępnie rezerwować towary pod realizację zamówienia. Funkcjo- nalność systemu pozwala na zdefiniowanie typów dokumentów zamówień, określenia rodzaju dokumentu, ustalenia maski do dokumentów, określenie czy wymagana jest rezerwacja oraz przypisywanie wcześniej zdefiniowanych wydruków. System umożliwia eksportowanie dokumentów do pliku różnych formatów np.: PDF, Word, Excel, TXT, HTML. Na podstawie zamówienia istnieje także możliwość generowania dokumentów magazynowych na potrzeby ma- teriałowe.

Ofertowanie to często kluczowy etap w procesie sprzedaży. Ta część systemu pozwala na tworzenie ofert dla odbiorców. Program sBiznes w pełni wspiera ten etap przez możliwość przygotowania oferty z możliwością dokładnego opisania specyfiki oferowanego asortymentu. Istnieje możliwość określenia zysku dla pozycji z oferty.

Transakcje - Rezerwacje, rachunki otwarte
Moduł Transakcje służy do zarządzania obiektami zamkniętymi takimi jak: obiekty sportowe, bary czy restauracje. Oferuje wiele konfigurowalnych funkcji, co przekłada się na dostosowanie do indywidualnych potrzeb. Zapewnia kom- pleksowe rozwiązania związane z całym procesem obsługi transakcji począw- szy od wyboru taryf wejściowych, wyboru szafek, kontroli obłożenia miejsc na danym obiekcie, a skończywszy na obsłudze wyjścia z rozliczeniem transak- cji. Moduł oferuję również obsługę kart klientów jak i zarządzanie zmianami pracowników, a także rozliczaniem ich czasu pracy. System współpracuje z dru- karkami fiskalnymi, wagami i czytnikami kreskowymi. Do każdej z wymienio- nej funkcjonalności możemy stosować raporty wydruków czy zestawienia.

Sklep www - Współpraca ze sklepem internetowym
Moduł Sklep zapewnia współpracę ze sklepem internetowym. Jako podstawo- wa platforma wykorzystywana jest platforma Shoper®. Funkcjonalność zapew- nia wymianę danych w zakresie wystawiania wskazanych towarów na sprzedaż oraz pobierania ewentualnych zamówień. Istnieje możliwość dostosowania współpracy z innymi popularnymi sklepami internetowymi.
 


Odwiedź nasze strony: www.sbiznes.pl  www.sbiznes-erp.pl www.sbizneserp.pl www.sbiznes.com.pl